"Moja" Kanada - Iwona Machnik

Slajdowiska, wystawy, spotkania, inne
Miejscowość
Kraków
Województwo
małopolskie
Lokalizacja
Kontynenty Trattoria&Cafe ul. Bochenka 16a, Kraków
Strona www organizatorów
http://www.cafekontynenty.pl/kanada-pierwsze-po-wakacjach-slajdowisko/
Adres e-mail organizatorów
info@cafekontynenty.pl
Termin
2017-09-13   do   2017-09-13
Informacje dodatkowe
W środę 13 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na pierw­sze po waka­cjach slaj­do­wi­sko — tym razem wybie­rzemy się w odle­głą podróż do Kanady. Naszą prze­wod­niczką będzie pani Iwona Mach­nik. “…Pro­po­zy­cja wyjazdu do Kanady była z jed­nej strony nie­ocze­ki­wana, a potem długo wycze­ki­wana (na reali­za­cję tej wyprawy cze­ka­łam 3 lata). Kanada zasko­czyła mnie swoim ogrom­nym tery­to­rium (dru­gie co do wiel­ko­ści pań­stwo świata), róż­no­rod­no­ścią i men­tal­no­ścią ludzi (ok. 200 grup etnicz­nych) oraz zróż­ni­co­wa­niem terenu. Kra­jo­brazy zmie­niały się jak w kalej­do­sko­pie – od nizin­nych tere­nów Apal­la­chów (pro­win­cja — Wyspa Księ­cia Edwarda), przez szum oce­anu Atlan­tyc­kiego na wschod­nim wybrzeżu Kanady (pro­win­cja — Nowa Szko­cja) oraz wiel­kiego wodo­spadu Nia­gara (pro­win­cja — Onta­rio), po wspa­niałe widoki kanio­nów, bez­kre­snych pól rze­paku, Gór Ska­li­stych wraz z jezio­rami i gór­skimi stru­mie­niami, a także lodow­cem Colum­bia w pro­win­cji Alberta. Kanada to pań­stwo świę­tu­jące w tym roku 150-lecie swego ist­nie­nia. Kanada to kraj Indian, rodo­wi­tych Kana­dyj­czy­ków i współ­cze­snych imi­gran­tów. Kraj kul­tu­ro­wych kon­tra­stów, tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści. Zapra­szam Pań­stwa do pozna­nia „mojej” Kanady…” Iwona Mach­nik